CP-B Produktstandard

Lastpall – 1200x800 CP-B – Returpall

1. Förord

Denna produktstandard avser lastpallen 1200x800CP-B tillverkad inom CPL-organisationen. Produktstandarden har utarbetats inom CPL:s Tekniska kommitté. Enligt CPL:s interna bestämmelser är ingående CPL-stationer förpliktigade att anta denna produktstandard.

2. Omfattning

Produktstandarden gäller endast inom CPL. Denna norm gäller för tillverkare och reparatörer av lastpallen och industriförpackningen användbara som returpall. Inom CPL åligger det varje CPL-station att svara för kvalitén på de pallar som tillverkas/repareras och tillförs marknaden som transportförpackning.

3. Teknisk Information

3.1 Virkesstycken*

Virkesstycken

Pall

*Trä som används som råvara till lastpallen och industriförpackningen CP-B kan tas från klasserna för allmän användning enligt EN-1611-1 (barrträ, furu, gran) eller EN-975-1 (lövträ, ek, bok).

Bottensida

Kortsida

Däcksida

3.2 Spik

Spik

*Krav enligt EN-13698-1 och ISO 18334, dock gäller undantag vid reparation och återanvändning då spik och antal kan variera. Hopfogning får dock endast ske med sådan spik och antal som motsvarar fodringarna och ger pallen hållfasthet enligt denna produkt-standard. Detaljerade uppgifter beträffande spik meddelas av CPL.

3.3 Virke

3.3.1 Allmänna krav
Beskrivningen i denna produktstandard gäller virket i de färdiga pallarna om inte annat anges. Virket skall vara friskt. Virket får ej bara behandlat med träskyddsmedel. Det får ej förekomma röta i virke eller i spikförband. Ytterligare anvisningar anges i 3.3.3 sorteringsklass av virke.

3.3.2 Fuktkvot
Virkets fuktkvot kan vara av vikt för returpallen vid dess användning. Vid en fuktkvot lägre än 20% är risken för biologiska angrepp synnerligen liten.

3.3.3 Sorteringklass av virke
Alla i produktstandarden ingående kriterier är resultat av lång erfarenhet avseende materialutnyttjande av träemballage. Sorteringklassen refererar till och är uppställd efter Europeiska standarden EN-12246.

Tabell 1 Krav

Tabell 1, krav

3.3.4 Bearbetning av virke

3.3.4.1 Brädor
Brädorna skall var i ett stycke. De flatsidor som bildar däcksyta och bottenyta skall vara ohyvlade.

3.3.4.2 Klossar
För virkes klossar gäller att klossens fiberriktning, undantag kloss 145x145, skall vara parallell med pallens längdsaxel. Klossarna skall vara helt trä eller enligt Europeiska standarden EN 13698-1.

3.3.4.3 Sammanfogning
Alla spikar skall vara anbringade vinkelrätt mot pallytan. Huvudena får inte sticka upp över pallens yta eller sitta djupare än 5mm under brädans yta. Spikarna skall icke ligga i samma fiberriktningsplan och de skall ha största möjliga inbördes avstånd. Spik som tränger ut på regelbrädans undersida skall bockas tillbaka mot regelbrädan.

4. Hållfasthet och kontroll

4.1 Lastgränser
CP-B tillverkad enligt denna produktstandard är avsedd för:

 • En likformig fördelad last på 1200 kg.
 • En ytterligare last på 3000 kg från ovanpå staplade lastpallar då pallarna vilar på hela ytorna (plan yta).

5. Kontroll

Tillverkare av lastpall enligt denna standard skall träffa överenskommelse med CPL om kontroll av pallarna och om tillstånd för märkning av pallarna enligt avsnitt 6.

5.1 Intern kontroll
Tillverkare av lastpallen CP-B är skyldig att själva fortlöpande kontrollera att produktstandardens krav är uppfyllda.

Den ansvarige för tillverkningen har att dagligen se till:

 • Att virket har rätt dimensioner och kvalitet.
 • Att sammanfogning och märkning har skett enligt denna produktstandard.
 • Att denna produktstandard i övrigt uppfylls gällande omhändertagande.

5.2 Extern kontroll
CPL skall periodiskt eller och åtminstone genom stickprov kontrollera att tillverkningsstationer uppfyller kraven i denna produktstandard beträffande tillverkning och märkning innan återanvändning.

5.3 Användarens kontroll
CP-B är tillverkad eller reparerad för det enda syftet att lagra och/eller transportera gods. Användaren är skyldig att inspektera att varje lastpall uppfyller de krav som ställs i denna produktstandard innan gods lastas och att godset ej överstiger lastkapaciteten för lastpallen.

Lastpall som är skadad eller av hanteringsslitage ej uppfyller kraven för återanvändning bör snarast lämnas in till närmaste CPL-station. Denna produktstandard gäller för lastpallen CP-B (1200x800CP-B) och varumärket bekräftar att producentansvaret (SFS 1997:185) samt produktstandarden är uppfylld då pallen levereras från en CPL-station.

6. Märkning

Lastpallar som vid kontroll visar sig uppfylla fodringarna i denna produkt-standard, skall på kortsidans mittkloss eller på långsidans högra kloss obligatoriskt förses med endera:

Märkning

Annan märkning tillåts ej!

De fem första siffrorna anger produkt och produktstandard. De 3 sista siffrorna anger tillverkarens identitetsnummer.

Märkningen skall anbringas tydligt och varaktigt genom inbränning eller plastbricka. Detaljerad uppgifter beträffande märkning meddelas tillverkarna av CPL. I denna produktstandard nämnd märkning åtnjuter skydd i lag och genom registrering. Tillstånd för användning av märkningen lämnas genom CPL.

7. Omhändertagande

Trasig pall

Lastpall pall som har skador eller defekter som inte är tillåtet enligt 3.3.3 Sorteringsklass av virke, Tabell 1 Krav, får ej återanvändas som lastemballage utan skall sorteras ut och omhändertas av en CPL-station.

Vidare skall lastpallen sorteras ut om:

 • Det saknas ett av CPL:s registrerade varumärken.
 • I övrig anmärkning som ur miljö- eller säkerhetssynpunkt ej är acceptabel.

7.1 Återköp/Pant
CP-B som efter kontroll uppfyller CPL-10005 produktstandard återköps inom Sverige. ANM. 2. Detta är ett krav som alla ingående CPL-stationer efterlever för att minska förbrukningen av energi och basråvaror samt för att främja återanvändningen.

7.2. Återvinning
Producentansvar 1997:185 trädde i kraft på träförpackningar 30/6 2001. Detta producentansvar gäller även för lastpall i trä. Trasig och träavfall från CP-B pall omhändertas kostnadsfritt på CPL-stationerna runt om i Sverige. Insamling direkt från användare/godsmottagare kan ske efter överenskommelse med berörd station.

Kommentar
Beträffande återköp och pant enligt produktstandarden CPL-10005 gäller avsnitt 7.1 endast inom Sverige, om inte kontrakt avser annat.
Det registrerade varumärket påvisar stationernas producentansvar samt säkerställer en hög kvalitets- och skyddsnivå på emballaget.

Kontakt

Låt oss veta hur vi kan hjälpa dig!

Kontaktperson:
Timo Berg

Huvudkontor:
CPL Central Pall Logistik AB
Frögatan 3, 653 43 Karlstad

Tel: (+46) 054-85 48 80
Fax: (+46) 054-85 47 80
info@cplgruppen.se

Maila oss via kontaktformuläret.

Facebook  Följ oss på Facebook

CP-B Produktstandard

Lastpall – 1200x800 CP-B – Returpall

1. Förord

Denna produktstandard avser lastpallen 1200x800CP-B tillverkad inom CPL-organisationen. Produktstandarden har utarbetats inom CPL:s Tekniska kommitté. Enligt CPL:s interna bestämmelser är ingående CPL-stationer förpliktigade att anta denna produktstandard.

2. Omfattning

Produktstandarden gäller endast inom CPL. Denna norm gäller för tillverkare och reparatörer av lastpallen och industriförpackningen användbara som returpall. Inom CPL åligger det varje CPL-station att svara för kvalitén på de pallar som tillverkas/repareras och tillförs marknaden som transportförpackning.

3. Teknisk Information

3.1 Virkesstycken*

Virkesstycken

Pall

*Trä som används som råvara till lastpallen och industriförpackningen CP-B kan tas från klasserna för allmän användning enligt EN-1611-1 (barrträ, furu, gran) eller EN-975-1 (lövträ, ek, bok).

Bottensida

Kortsida

Däcksida

3.2 Spik

Spik

*Krav enligt EN-13698-1 och ISO 18334, dock gäller undantag vid reparation och återanvändning då spik och antal kan variera. Hopfogning får dock endast ske med sådan spik och antal som motsvarar fodringarna och ger pallen hållfasthet enligt denna produkt-standard. Detaljerade uppgifter beträffande spik meddelas av CPL.

3.3 Virke

3.3.1 Allmänna krav
Beskrivningen i denna produktstandard gäller virket i de färdiga pallarna om inte annat anges. Virket skall vara friskt. Virket får ej bara behandlat med träskyddsmedel. Det får ej förekomma röta i virke eller i spikförband. Ytterligare anvisningar anges i 3.3.3 sorteringsklass av virke.

3.3.2 Fuktkvot
Virkets fuktkvot kan vara av vikt för returpallen vid dess användning. Vid en fuktkvot lägre än 20% är risken för biologiska angrepp synnerligen liten.

3.3.3 Sorteringklass av virke
Alla i produktstandarden ingående kriterier är resultat av lång erfarenhet avseende materialutnyttjande av träemballage. Sorteringklassen refererar till och är uppställd efter Europeiska standarden EN-12246.

Tabell 1 Krav

Tabell 1, krav

3.3.4 Bearbetning av virke

3.3.4.1 Brädor
Brädorna skall var i ett stycke. De flatsidor som bildar däcksyta och bottenyta skall vara ohyvlade.

3.3.4.2 Klossar
För virkes klossar gäller att klossens fiberriktning, undantag kloss 145x145, skall vara parallell med pallens längdsaxel. Klossarna skall vara helt trä eller enligt Europeiska standarden EN 13698-1.

3.3.4.3 Sammanfogning
Alla spikar skall vara anbringade vinkelrätt mot pallytan. Huvudena får inte sticka upp över pallens yta eller sitta djupare än 5mm under brädans yta. Spikarna skall icke ligga i samma fiberriktningsplan och de skall ha största möjliga inbördes avstånd. Spik som tränger ut på regelbrädans undersida skall bockas tillbaka mot regelbrädan.

4. Hållfasthet och kontroll

4.1 Lastgränser
CP-B tillverkad enligt denna produktstandard är avsedd för:

 • En likformig fördelad last på 1200 kg.
 • En ytterligare last på 3000 kg från ovanpå staplade lastpallar då pallarna vilar på hela ytorna (plan yta).

5. Kontroll

Tillverkare av lastpall enligt denna standard skall träffa överenskommelse med CPL om kontroll av pallarna och om tillstånd för märkning av pallarna enligt avsnitt 6.

5.1 Intern kontroll
Tillverkare av lastpallen CP-B är skyldig att själva fortlöpande kontrollera att produktstandardens krav är uppfyllda.

Den ansvarige för tillverkningen har att dagligen se till:

 • Att virket har rätt dimensioner och kvalitet.
 • Att sammanfogning och märkning har skett enligt denna produktstandard.
 • Att denna produktstandard i övrigt uppfylls gällande omhändertagande.

5.2 Extern kontroll
CPL skall periodiskt eller och åtminstone genom stickprov kontrollera att tillverkningsstationer uppfyller kraven i denna produktstandard beträffande tillverkning och märkning innan återanvändning.

5.3 Användarens kontroll
CP-B är tillverkad eller reparerad för det enda syftet att lagra och/eller transportera gods. Användaren är skyldig att inspektera att varje lastpall uppfyller de krav som ställs i denna produktstandard innan gods lastas och att godset ej överstiger lastkapaciteten för lastpallen.

Lastpall som är skadad eller av hanteringsslitage ej uppfyller kraven för återanvändning bör snarast lämnas in till närmaste CPL-station. Denna produktstandard gäller för lastpallen CP-B (1200x800CP-B) och varumärket bekräftar att producentansvaret (SFS 1997:185) samt produktstandarden är uppfylld då pallen levereras från en CPL-station.

6. Märkning

Lastpallar som vid kontroll visar sig uppfylla fodringarna i denna produkt-standard, skall på kortsidans mittkloss eller på långsidans högra kloss obligatoriskt förses med endera:

Märkning

Annan märkning tillåts ej!

De fem första siffrorna anger produkt och produktstandard. De 3 sista siffrorna anger tillverkarens identitetsnummer.

Märkningen skall anbringas tydligt och varaktigt genom inbränning eller plastbricka. Detaljerad uppgifter beträffande märkning meddelas tillverkarna av CPL. I denna produktstandard nämnd märkning åtnjuter skydd i lag och genom registrering. Tillstånd för användning av märkningen lämnas genom CPL.

7. Omhändertagande

Trasig pall

Lastpall pall som har skador eller defekter som inte är tillåtet enligt 3.3.3 Sorteringsklass av virke, Tabell 1 Krav, får ej återanvändas som lastemballage utan skall sorteras ut och omhändertas av en CPL-station.

Vidare skall lastpallen sorteras ut om:

 • Det saknas ett av CPL:s registrerade varumärken.
 • I övrig anmärkning som ur miljö- eller säkerhetssynpunkt ej är acceptabel.

7.1 Återköp/Pant
CP-B som efter kontroll uppfyller CPL-10005 produktstandard återköps inom Sverige. ANM. 2. Detta är ett krav som alla ingående CPL-stationer efterlever för att minska förbrukningen av energi och basråvaror samt för att främja återanvändningen.

7.2. Återvinning
Producentansvar 1997:185 trädde i kraft på träförpackningar 30/6 2001. Detta producentansvar gäller även för lastpall i trä. Trasig och träavfall från CP-B pall omhändertas kostnadsfritt på CPL-stationerna runt om i Sverige. Insamling direkt från användare/godsmottagare kan ske efter överenskommelse med berörd station.

Kommentar
Beträffande återköp och pant enligt produktstandarden CPL-10005 gäller avsnitt 7.1 endast inom Sverige, om inte kontrakt avser annat.
Det registrerade varumärket påvisar stationernas producentansvar samt säkerställer en hög kvalitets- och skyddsnivå på emballaget.

Kontakt

Låt oss veta hur vi kan hjälpa dig!

Kontaktperson:
Timo Berg

Huvudkontor:
CPL Central Pall Logistik AB
Frögatan 3, 653 43 Karlstad

Tel: (+46) 054-85 48 80
Fax: (+46) 054-85 47 80
info@cplgruppen.se

Maila oss via kontaktformuläret.

Facebook  Följ oss på Facebook

Certifieringar

Kunder